Skocz do zawartości
Darmowy VIP za rejestracje na forum ×

Polityka prywatności

Portal eskill.pl zastrzega sobie prawo do zmian zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika portal eskill.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 

I. Portal DEFINICJE  - portal internetowe dostępne pod adresem eskill.pl  
Administrator - Administratorem Portalu / Administratorem danych osobowych. 
Użytkownik - każda osoba posiadająca konto na Portalu 
Adres IP - indywidualny numer, który z funkcją posiada wszystkie urządzenia dostępne do Internetu. 
Logi Serwera - automatyczny komputerowy zapis informacji przesyłanych przez serwer za pomocą urządzenia przy każdym użyciu. Może zawierać w zakresie Adres IP, pozwalający na
przybliżone przybliżenie, skąd zostanie udostępniona współpraca ze stroną internetową. 

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW  
    1.Dane osobowe osoby zawierające informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osoby fizycznej tj .:  
- Sebastian Siedlecki; e-mail: [email protected] 
- Dominik Warzecha ; e-mail: [email protected]
- Dawid Kanczyk ; e-mail: [email protected]
Przetwarzanie danych osobowych jest w użyciu każdej aktywności na danych osobowych, zasięgu od tego, czy jest połączony w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie,
przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, używanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
    2.Użytkownik przekazane swoje dane osobowe Administratorzy grupy z formułami używanymi na Portalu, tj. podczas rejestracji rejestracji użytkownika Portalu i zapisu do
newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: użytkownika, hasło, adres e-mail. Dane osobowe przekazywane Są dobrowolnie, jednak brak Podania danych
uniemożliwia założenie Konta na Portalu, korzystanie z Portalu, korzystanie z newslettera  

III. LOGI SERWERA 
Usługi z Portalu udostępniają się z przesyłaniem zapytań do serwera, na każdym z nich jest Portalu. Zapytania o takie zapisywane są w logowaniu serwera (są to. W adresie IP
Adres, dane czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi używanymi portalami i nie są obsługiwane przez Administratora w celu identyfikacji 
IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW 
Dane użytkowników przetwarzane są takie, do realizacji transakcji, do których zostały zebrane tj. 
    1. W celu niezbędnym do użycia z Portalu przez Użytkowników. Podstawa do danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień z tytułu zawieranych przez Portalu (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit b b) zatytułowanej Rady i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i kwestią wolnego dostępu do
takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 / WE (dalej „RODO”)),  
    2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych decyzji Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO ), w zakresie obejmującym gromadzenie danych: archiwalne,
tworzenie kopii zapasowych, udostępnianie do obsługi bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Portalu, w zakresach dostępnych do dochodzenia możliwych roszczeń lub obrony przed
nimi. 
    3. Przesyłanie przez Administratora informacji użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail, zgodny z tym jest zgodny z przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit
a RODO)  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW  
Administrator musi zebrać dane użytkowników przez okres:  
    1 .Posiadania konta na Portalu przez grupę. Dane karty, wymagane konto mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii. 
    2. W przypadku zastosowania danych w celu wykonania prawnie uzasadnionego zarządzania 
    3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o komunikacji elektronicznej, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania zgody. 

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW  
    1. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione. 
    2. Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym użytkowników widoczne są również dla innych użytkowników Portalu. 
    3. Administrator może użyć danych użytkowników podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i związku z prowadzonymi przez
te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
przez Administratora. 
    4 .Administrator może używać danych użytkowników przetwarzających dane w imieniu Administratora (np. Podmiot świadczący usługi hostingowe tj. Firma: Marek.pro Marek
Drzewiecki siedzibą: 99-352 Dąbrowice, ul. Kościuszki 54 tylko na podstawie umowy z administratorem - Przy Czym TAKIE podmioty przetwarzają dane Jako podwykonawcy i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Dąbrowicach, dnia 31.12.2020 r.

VII. UPRAWNIENIA Użytkowników 
Użytkownik musi korzystać z następujących uprawnień:  
    1. prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zastosowania,  
    2. prawo do postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zastosowania, zastosowania przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  
    3. prawo do przesyłania danych ,  
    4 .prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, jeśli użytkownik jest uprzednio upoważniony do wyrażenia zgody, wycofany musi być zgodny z prawem
obowiązującym, musi być spełniony przed jej cofnięciem,  
    5. prawo do sprawy podlegającej prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowe w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 

VIII DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 
Administrator oświadczeń, że muszą korzystać z danych osobowych użytkowników zgodnie z wytycznymi dotyczącymi decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. dotyczy ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i kwestią dostępności takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE, w przypadku oświadczeń,
że są dostępne różne środki techniczne i organizacyjne zastosowania zabezpieczeń używanych użytkowników. 

IX CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”? 
Obejmują pliki „cookie”, należy rozumieć wszystkie informacje, korzystać z plików tekstowych, obsługiwać w końcowych aplikacjach przeznaczonych do użycia ze stronami
internetowymi. Pliki te należy rozpoznać urządzenie użytkownika i wybrać stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Pliki cookie” zawierają podane
strony internetowe z zawartymi danymi, czas przechowywania ich na końcowym końcu oraz unikalny numer. 

X. CZY CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”? 
Pliki „cookies” używane są w celu zawartości zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz opcji wyszukiwania ze stron internetowych. Używane są również w
celu tworzenia anonimowych, zagregowanych danych, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych w celu ulepszenia ich struktury i
zawartości, z możliwością personalizacji użytkownika. 

XI JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY? 
Stosowane są, co do zasad, dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są dostępne tymczasowo, które dotyczą użytkowników, aż do wylogowania ze
strony internetowej lub oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki zatwierdzone przez użytkownika przez czas funkcji w parametrach plików „cookies” albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
Pliki „cookies” są obsługiwane przez głównych operatorów stron internetowych, w tym w użytkownikach stron internetowych, ich prywatnej polityce prywatności. 
Wyróżnić możesz podzielić podział ciasteczka, ze względu na:  
    A. Rodzaje ciasteczka ze względu na niezbędność do realizacji usługi: 
Niezbędne - są absolutnie dostępne do świadczenia usług internetowych lub muszą być dostępne dla użytkowników, którzy chcą skorzystać. 
Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu:  
a) Rozszerzony zakres usług, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,  
b) objęty usługą obejmuje zakres usług serwisowych, bez zapisanych danych w pliku cookie może być zależny od poziomu strona, ale nie należy stosować kompletnych funkcji z nią,
 
c) zintegrowane, bardzo dostępne usługi serwisowe, ich zablokowane usługi, że wybrane funkcje nie muszą działać poprawnie. 
Biznesowe - Umożliwiają korzystanie z modelu biznesowego w bazie danych, który jest dostępny, jest zablokowany, nie jest dostępny, dostępny jest szeroki zakres usług, ale może
zostać obniżony poziom usług świadczonych przez operatora usługi abonamentowej. Do tej kategorii porównywalnej np. ciasteczka reklamowe. 
    B. Ze względu na czas, jaki plik cookie będzie obejmował końcowy użytkownik:  
Pliki cookie tymczasowe (pliki cookie sesji) - pliki cookie dostępne na czas korzystania z ustawień przeglądarki (sesji), zostaną wykasowane po jej zamknięciu. 
Pliki cookie trwałe (cookie trwałe) - nie jest kasowany po zamknięciu ustawień i pozostaje w kontakcie użytkownika na funkcji czasu lub bez okresu obowiązywania zależnego od
funkcji właściciela witryny. 
    C. Ze względu na pochodzenie - administrator serwisu, który zarządza ciasteczka:  
Cookie własne (ciasteczko własne) - ciasteczko używane przez właściciela witryny, które można odwiedzona. 
Cookie zewnętrzne (cookie innej firmy) - cookie dostępne przez zewnętrzne podmioty, których komponenty są oferowane przez właściciela witryny. 
Uwaga: pliki cookie mogą być wywoływane przez administratora za pomocą skryptu, muszą być dostępne na serwerze partnerów, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub
nawet innym innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora strony usługi udostępniania usługi administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady
dotyczące plików cookie niż polityka prywatności / cookies administrator strony. 
    D. Ze względu na cel działania:  
Konfiguracji serwisu - ustawienia funkcji i usług w serwisie. 
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu - weryfikacja autentyczności oraz optymalizacja wydajności serwisu. 
Uwierzytelnianie - dotyczy informowania gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 
Stan sesji - podlega zapisaniu informacji o tym, jak korzystać z usługi z witryny. Powiązane z najczęściej odwiedzanymi stronami lub możliwymi błędami wyświetlanymi na
stronach internetowych. Pliki cookie powiązane do zapisywania tzw. „Stan sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania stron. 
Procesy - objęty zasięgiem działania samej witryny oraz obsługą na niej funkcji. 
Reklamy - wyświetlane reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być
również używane do wyświetlania reklam poza stronami (domenami). 
Lokalizacja - rozszerzoną wyświetlaną informację do lokalizacji użytkownika. 
Analizy i badania, audyt oglądalności - obsługiwanie właścicieli witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i przejść przez ulepszenia i rozwijać produkty i usługi.
Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikacji danych osobowych użytkowników. 
    E. Rodzaje ciasteczek ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika 
Nieszkodliwe - Obejmuje cookie:  
a) niezbędne zrobić poprawnego działania witryny  
b) potrzebne zrobić umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak Ich dzialanie Nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika  
Badające - wykorzystywane zrobić śledzenia Użytkowników jednak nie nie obejmują Informacji pozwalających  
zidentyfikować danych konkretnego użytkownika. 
Czy pliki „ciasteczka” zawierają dane osobowe  
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „ciasteczka” mogą być dostępne w celu użycia funkcji funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób umożliwiający
dostęp do nich, które są nieuprawnione. 

X. USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo oprogramowanie do obsługi stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na łącznym końcu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach konfiguracji przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Dostępne informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może mieć wpływ na niektóre dostępne dostępne na stronie internetowej. 

Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres email i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
reCAPTCHA v2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Warunki użytkowania